Pravidla závodu (dále jen pravidla) nejsou konečná a mohou se dle potřeby pořadatele, měnit, doplňovat a upravovat s ohledem na způsobilost tratě !!!

 

1. Účast závodníka
Závodu se může účastnit pouze závodník, který se předem řádně registroval a zaplatil startovné. Závodníkovi musí být v den konání závodu 18 let, nebo mít podepsaný písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den konání závodu při registraci (Souhlas zákonného zástupce najdete níže). Závodník nesmí na start pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek. Každý závodník musí být plavec. Závodník nesmí vyběhnout na trať bez startovního čísla, které má připevněné na zádech nebo bedrech a čipu upevněném na noze! Zároveň každému závodníkovi bude napsáno číslo fixem na paži nebo obličej. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Uvědomuje si riziko zničení materiálu i možného zranění při závodě. Pořadatel/organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu (např. psychickou nebo fyzickou) vzniklou v souvislosti se závodem. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník svým souhlasem při registraci. Startovné je na závody Seal´s RUN rozděleno do několika cenových hladin. Závodník, který se zaregistruje za nižší zvýhodněnou cenu a jeho platba nebude připsána do 5ti pracovních dní po navýšení cenové hladiny bude automaticky ze startovní listiny vyškrtnut.

2. Vybavení závodníka
Závodníkovi se doporučuje sportovní oblečení a obuv, které je možno znehodnotit v průběhu závodu. Závodníkovi se nedoporučuje postavit se na start v oblečení, či s doplňky (cvočky, náramky, prstýnky, řetízky, karabiny, hroty atd.), které by mohly ublížit jemu samotnému či okolí. Doporučujeme také ochranné pomůcky jako rukavice, chrániče kloubů, páteře, fixace kotníků, atd. Je čistě na zvážení závodníků, zda je využijí. Je zakázané používat jakoukoliv obuv s kovovými hroty. Pro večerní/noční závody musí být závodník vybaven svítilnou tak zvanou „čelovkou“ jinak nebude v puštěn na trať. Doporučujeme, aby zvolená svítilna bylo vodotěsná.

3. Bezpečnost závodníka
Pořadatel/organizátor závodu zajistí zdravotní pomoc. O rozmístění zdravotnické pomoci na trati rozhoduje pořadatel dle svého zvážení. Pořadatel/organizátor závodu si při podezření vyhrazuje právo závodníka otestovat na alkohol nebo jiné omamné látky. Při pozitivním nálezu nebo odmítnutí testu bude závodník okamžitě diskvalifikován bez náhrady startovného. Všem závodníkům se doporučuje mít sjednané pojištění pro případ úrazu či poškození jiné osoby. Pokud závodník bude z jakéhokoli důvodu donucen předčasně ukončit závod, neprodleně tuto skutečnost nahlásí nejbližšímu pořadateli/organizátorovi nebo rozhodčímu na trati.

4. Obecná ustanovení
Zvolené tratě mají různou délku a náročnost, pro snazší orientaci tabulka náročnosti.

Závodníkům budou přiděleny startovní čísla a časy nejpozději do data napsaného v propozicích závodu, přidělená startovní čísla a časy jsou neměnné. Závodníci budou startovat v několika vteřinových intervalech, které budou zveřejněny na webu seals-run.cz do data uvedeného v propozicích závodu. V případě, že závodník nebude v určený čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru. Závodník je povinen překonat všechny přírodní nebo umělé překážky připravené organizátorem/pořadatelem, pokud závodník překážku vynechá je diskvalifikován, tak též je závodník diskvalifikován za zkrácení tratě. V případě nezvládnutí některé překážky je organizátorem/pořadatelem závodu určený náhradní úkol: a) běžecký úkol, b) fyzický úkol v podobě 10ti „tuleňáků“. Uvedené tresty nahrazují překonání samotné překážky a po zdolání tohoto trestu může závodník pokračovat v závodu bez diskvalifikace. Náhradní trest na překážce vždy určuje organizátor/pořadatel závodu a jeho plnění kontroluje přidělený rozhodčí na dané překážce (správné provedení „tuleňáků“ najdete zde:).

Závodník nesmí přijmout pomoc od diváků, naopak vzájemná spolupráce mezi závodníky při překonávání překážek je povolena. Závodník je povinen se striktně řídit pokyny pořadatelů/organizátorů popřípadě rozhodčích na jednotlivých překážkách na trati i mimo ni. Závodník je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, která jsou předkládány pořadatelem/organizátorem akce. Během závodu platí pravidlo rychlejšího (pomalejší závodník dává přednost rychlejšímu závodníkovi). Při nenadálých situacích na překážkách (oprava překážky, dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se závodníci musí řídit pokyny pořadatele/organizátora nebo rozhodčího.

Ve štafetovém běhu „Tulení spřežení“ musí přijít celý tým k prezentaci pro kontrolu závodníků s registrací, taktéž musí být celý tým při startu prvního člena ze svého týmu. Předávka musí probíhat ve vyznačeném prostoru za přítomnosti rozhodčích z ruky do ruky závodníka. Je zakázáno házení čipu pro urychlení předávky. Závodník z týmu nesmí absolvovat trať více jak jednou za tým. V případě odstoupení jednoho člena z týmu je diskvalifikován celý tým. Taktéž je tým diskvalifikován, když nebude celý tým na startu svého prvního člena.

Před po a během závodu je zakázáno ničit přírodu a vyhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa. Pořadatel/organizátor závodu je oprávněn kdykoliv pravidla až do okamžiku dne konání závodu měnit, doplňovat, upravovat a specifikovat. Pořadatel závodu je dále oprávněn celý závod bez udání důvodu zrušit a to nejdéle 10dní před konáním závodu. O této skutečnosti bude následně informovat závodníky prostřednictvím internetového portálu seals-run.cz a facebookového profilu. V případě, že dojde ke zrušení závodu ze strany pořadatele, budou poplatky za start v závodě vráceny v plné výši. Účastníci závodu poskytují pořadateli/organizátorům souhlas s pořizováním všech typů záznamů jejich osob. Videa a fotografie pořízené během příprav a samotného závodu má právo organizátor/pořadatel použít pro svou potřebu bez finanční odměny autorovi těchto digitálních záznamů. Pokud se z nějakého důvodu nemůže závodník účastnit závodu, lze převést startovní číslo na náhradníka, což se musí nahlásit pořadateli/organizátorovi závodu nejpozději v den konání závodu na registraci. Startovné se při neúčasti nevrací. Závod se uskuteční za jakéhokoli počasí. Vyhlášení výsledků všech kategorií je vždy po dokončení tratě posledním závodníkem, ceny budou závodníkům vydávány pouze v den závodu, zpětně je nebude možné předat. Závodník bere plně na vědomí, že jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto pravidel při registraci. Svým odsouhlasením také stvrzuje, že jsem si pravidla řádně přečetl/a, souhlasí s nimi.

 

Správné provedení “tuleňáků” ZDE:

 

 


SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍHO NA BĚŽECKÉM ZÁVODĚ SEAL´S RUN

 

Já, níže podepsaný(á) …….………………………………………………………………………………….

narozen: ………………………………………………………………………………………………………

bytem:…………………………………………………………………………………………………….

 

Tímto jako zákonný zástupce mé(ho)

dcery/syna:………………………………………………………………………………………………..

narozen: …………………………………………………………………………………………………..

bytem: ……………………………………………………………………………………………………

 

tj. soutěžícího běžeckého závodu „Seal´s RUN“ konaného dne ……………… uděluji svůj plný souhlas s účastí mé(ho) dcery/syna na výše uvedeném závodě organizovaném běžeckým spolkem Seal´s RUN. Dále tímto prohlašuji, že plně souhlasím s veškerými ustanoveními a podmínkami vyplývajících ze soutěžních pravidel, jejichž uzavření je nedílnou podmínkou účasti na závodě. Dále pak prohlašuji,že jako zákonný zástupce soutěžícího s jejich textem souhlasím, jejich významu zcela a bez výhrad rozumím, jakož i veškerým dalším podmínkám a pravidlům soutěže sdělené mi pořadatelem akce.

 

 

V………..………………  dne ………………………….

 

Podpis:…………………………………………………

Soutěžní pravidla ke stažení zde
Loading...